ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ thailoader.com เข้าใจและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการใช้งานและการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้

1.ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เว็บไซต์ thailoader.com ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและการจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยเราจะไม่เผยแพร่หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน

2.การตรวจสอบอายุ โยบายการตรวจสอบอายุของเว็บไซต์ thailoader.com ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เหมาะสมตามกฎหมายและมาตรฐาน เว็บไซต์ thailoader.com จะใช้วิธีการประเมินอายุที่เหมาะสม เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับอายุหรือวันเดือนปีเกิด เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุอายุของตนเอง และจะต้องมีอายุ18-21ปีขึ้นไป ถึงจะเข้าใช้บริการได้

3.ข้อกำหนดการใช้งาน ผู้ใช้งานต้องใช้เนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ห้ามนำเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ไปใช้เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือที่ไม่เหมาะสม เว็บไซต์อาจมีการให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นบางครั้ง แต่ thailoader.com ไม่มีควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและการปฏิบัติของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยง

4.การยอมรับความเสี่ยง ผู้ใช้งานควรระมัดระวังและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน thailoader.com และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเสถียรของตนเองในการใช้บริการนี้

5.การจำกัดความรับผิดชอบ การใช้งานเว็บไซต์ thailoader.com ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์นอกเหนือความควบคุมของ thailoader.com เช่น ภัยธรรมชาติ การโจรกรรมทางไซเบอร์ หรือการโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์อาจไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น